Training:

Autisme Spectrum Stoornis en comorbiditeit

Wil je hierover meer weten? Betere aansluiting vinden bij je cliënt? Meer zicht op mogelijkheden van behandeling en begeleiding?
  • Voor HBO geschoolde hulpverleners
  • 3 bijeenkomsten van 4 uur
  • Studielast zelfstudie 6 uur

Algemeen leerdoel

Na het volgen van deze training heeft een begeleider die werkt met kinderen/ jongeren en/ of volwassenen met autisme meer kennis opgedaan over autisme en co-morbide problematiek, specifiek ontwikkelingsstoornissen, angst&stemming en persoonlijkheidsstoornissen. Tevens kan een begeleider na het volgen van deze training in de begeleiding beter aansluiten bij en afstemmen op de co-morbide problematiek van de cliënt met autisme en heeft deze meer zicht op de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding indien er sprake is van ASS en co-morbiditeit. De training is dusdanig vormgegeven dat de begeleider hetgeen hij/ zij leert direct kan toepassen in het werkveld. Daarnaast krijgen de deelnemers indien gevraagd tips en adviezen over specifieke casussen die zij tijdens de training kunnen inbrengen. Ook is er ruim aandacht voor het leren van en met elkaar. De deelnemer zal zich na de training meer bekwaam voelen en passende interventies onderbouwd in zijn/ haar begeleiding in kunnen zetten. Basiskennis van ASS en ervaring met cliënten zijn vereist bij inschrijving.

Inhoud

Tijdens de training ‘ASS&comorbiditeit’ staan drie thema’s centraal. De thema’s zijn gekoppeld aan de kennis en vaardigheden die begeleiders nodig hebben om mensen met autisme en hun omgeving adequaat te begeleiden. Tijdens de eerste bijeenkomst staan ontwikkelingsstoornissen centraal. In deze bijeenkomst wordt met de deelnemers verkend welke ontwikkelingsstoornissen er naast ASS zijn en kort wordt toegelicht hoe deze zich uiten in de dagelijkse praktijk. Omdat in de praktijk m.n. comorbide ADHD speelt wordt hierop ingezoomd middels opdrachten en casusbespreking waarbij tevens de link naar mogelijkheden voor behandeling wordt gemaakt. Deelnemers worden aan het werk gezet om zelf na te denken over de uiting van diverse ontwikkelingsstoornissen ten opzichte van ASS, waarbij ADHD in het bijzonder; overeenkomsten en verschillen maar ook co morbide problematiek. In de tweede bijeenkomst staat angst, dwang en stemming centraal. Deelnemers krijgen meer inzicht in hoe ASS de comorbide problematiek beïnvloedt en hoe hiermee om te gaan. Variatie in uitingsvormen en symptomen van ASS in combinatie met angst-, dwang- en stemmingsstoornissen zullen passeren, volgens de criteria van de DSM-5. Aan de hand van ingebrachte casussen van de deelnemers en/ of trainers wordt deze thema’s besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en methodieken voor begeleiding of behandeling voor de specifieke stoornissen. Tot slot gaat aandacht uit naar suïcideprotocol en hoe hiermee om te gaan in de praktijk.
In de derde bijeenkomst staat ASS en persoonlijkheidsstoornissen (cluster A, B en C) centraal. Ingegaan zal worden op de diverse uitingsvormen van persoonlijkheidsstoornissen en copingstijlen, afgaand op de casussen die de deelnemers en/ of trainers inbrengen. Aandacht zal uitgaan naar het onderscheid maar ook de overlap tussen persoonlijkheidsstoornissen en autisme.
Deelnemers worden allereerst aan het werk gezet om zelf na te denken over de uiting van diverse persoonlijkheidsstoornissen en overeenkomsten en verschillen met ASS. Vervolgens zullen de diverse persoonlijkheidsstoornissen centraal worden uitgediept.

Informatie over de trainer:

Dr. John van Daal is werkzaam als klinisch psycholoog bij het regionaal autisme centrum in Helmond en werkt met zowel kinderen als volwassenen met autisme, als ook hun omgeving.

John is opleider KP en GZ psycholoog en is in verschillende consortia ook praktijkopleider geweest. John is bestuurslid van CASS18Plus, een netwerk van professionele GGZ hulpverleners voor volwassenen met een autismespectrumstoornis.

Voor wie

HBO-geschoolde jeugdhulpverleners; werkzaam in de ambulante jeugdzorg of de jeugd-ggz.

HBO-geschoolde hulpverleners werkzaam in het ambulante veld van de psychosociale hulpverlening of de psychiatrie.

Toelatingseis/vooropleiding

HBO en werkervaring met cliënten met ASS

Duur en omvang

3 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

Max. 20 deelnemers

Niveau

Post HBO

Studielast

18 uur, 3 lessen a 4 uur, zelfstudie 6 uur

Toetsing

Thuisopdracht: voorbereiden casus en plenair rollenspel

Erkenning / accreditatie

SKJ 19 punten

Docenten

Dr. John van Daal

Kosten

€ 375,- (vrijgesteld van BTW) Incl. alle materialen.

Cursusdagen & Locatie